Robíme pre vás viac!

E-mail:
office@wolverine-sk.eu

Služby - Spôsob ochrany

SBS poskytne k zabezpečeniu ochrany príslušný počet pracovníkov podľa požiadaviek zákazníka a charakteristiky objektu, na čas podľa potreby.

Pracovníci SBS zabezpečujú strážnu službu na vnútornú ochranu objektu z pevného Stanovišťa a obchádzkami objektu, vykonávaním kontrol a sledovaním podozrivých osôb a pri podozrení následným zadržaním.

Kontrolujú oprávnenosť vstupu a výstupu osôb ako aj motorových vozidiel, vykonávajú ich kontrolu vrátane kontroly predpísaných dokladov s cieľom zamedzenia vstupu nepovolaných osôb do objektu a zabezpečenia majetku zákazníka pred rozkrádaním, zneužívaním alebo poškodzovaním.

Zabezpečujú v požadovanom rozsahu odbornú obsluhu elektronických signalizačných zariadení, ak sú tieto v chránenom objekte inštalované.

Vedú príslušné evidencie vo vzťahu k ochrane objektu a výkonu služby podľa požiadaviek zákazníka.

Na pevnom stanovisku plnia úlohu informátor, podávajú požadované informácie iba podľa spresnenia zákazníka v určenom rozsahu.

Uzamykajú určené priestory a vchody, kontrolujú ako sú jednotlivé priestory uzamknuté a zabezpečené. Vykonávajú odbornú činnosť asistenčnej požiarnej hliadky a v prípade požiaru vykonávajú podľa rozsahu jeho likvidáciu a postupujú podľa príslušných smerníc o požiarnej ochrane objektu.

Ďalšie konkrétne povinnosti pracovníkov SBS budú stanovené v smernici o ochrane majetku zákazníka vypracované WOLVERINE - SK s. r. o. na základe požiadaviek zákazníka.